Deelnamereglement & Privacy policy & Cookiebeleid Business Club Grand Prix Assen  (februari 2019)

 

In deze policy wordt uitgelegd op welke wijze Business Club Grand Prix Assen (verder: BCGPA) persoonsgegevens, zowel online als offline, verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken. BCGPA heeft een aantal websites in beheer (www.hupnederland.com, www.hupzandvoort.com, www.hupassen.com , www.nlgrandprix.com (verder: de ‘Website’ of de ‘Website(s)’) welke websites bereikbaar zijn via desktop of mobiele tablets/ smartphones. De Websites zijn ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van BCGPA gevestigd te Assen en ingeschreven in de KvK onder nummer 73629847.

 

Deze bepalingen zijn van toepassing op elk gebruik van de Website(s) of elke ander contact tussen BCGPA en leden van de BCGPA, zowel offline of online.

 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. U kunt lezen waarom BCGPA is opgericht, wat het betekent als u deel wenst te nemen aan de businessclub en u weet dan of u toestemming wenst te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door BCGPA. BCGPA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en zal zonder toestemming uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan voor de hier beschreven doeleinden.

 

Indien u zich inschrijft c.q. aanmeldt als lid van BCGPA geeft u met een overeenkomst tot deelname toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens onder deze voorwaarden. Gedurende het gebruik van de ‘Website(s) kan het voorkomen dat wij u vragen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor andere doelen als in de overeenkomst is opgenomen. U kunt hier te zijner tijd toestemming voor geven, maar mag dat ook weigeren. Voor de werking van de ‘Website(s)’  heeft dat geen enkel gevolg.Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een account creëert, wanneer u ons een e-mail zendt en wanneer u onze  ‘Website(s)’gebruikt.

 

Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere gebruikers een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, de ‘Website(s)’ gebruikt of anderszins contact met ons opneemt, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij persoonsgegevens gebruiken worden hier beschreven. 

  

Deelnamereglement BCGPA

 

BCGPA is een not for profit organisatie, met als doelstelling het ondersteunen in meeste brede zin van de Nederlandse, Zandvoortse en Assense ambitie de Grand Prix / F1 in 2020 in Nederland te laten plaatsvinden. Daartoe is BCGPA een organisatie waarin Noord Nederlandse bedrijven verenigd zijn om door middel van verschillende activiteiten een positief klimaat te doen laten ontstaan om deze ambitie te realiseren.

 

Deelname aan de BCGPA staat open voor iedereen in Nederland die deze ambitie ondersteunt. Deelname omvat een aanmelding bij de BCGPA, betaling van een bijdrage, waarbij het deelnemend lid via gedrukte en (sociale) media op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten van de organisatie. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende tijd kan de doelstelling van de organisatie aangepast worden. U zult daarvan op de hoogte worden gesteld indien dat het geval is. De huidige deelname en bijdrage ziet eerst en vooral op het ondersteunen van de Nederlandse, Zandvoortse en Assense ambitie, waarbij de BCGPA vanzelfsprekend Assen als volwaardig alternatief voor Zandvoort positioneert, indien Assen daartoe wordt gevraagd.

 

Indien de doelstelling van de organisatie wordt aangepast, kunnen de doelen van de gegevensverzameling worden aangepast. U zult vooraf geïnformeerd worden en opnieuw (indien nodig) om toestemming gevraagd worden voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

 

Als u uw persoonsgegevens verstrekt via BCGPA bewaren wij uw persoonsgegevens om onze informatie te kunnen verstrekken over onze activiteiten en om u van tijd tot tijd nieuwsbrieven, mails en mededelingen te kunnen sturen. De dienstverlening omvat informatieverstrekking, welke ongevraagd en gevraagd kan plaatsvinden. Dat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling.BCGPA is daarmee een verantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG) met betrekking tot alle persoonsgegevens die BCGPA over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt.

 

Hoewel BCGPA een business club is waarin bedrijven zijn aangesloten, zullen we er niet aan ontkomen persoonsgegevens te verwerken, omdat bedrijfsgegevens meestal aan individuele personen zijn gekoppeld. We kiezen er derhalve voor alle gegevens te beschouwen als persoonsgegevens en deze te verwerken conform de AVG. Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘Betrokkene’).

 

De personen die werkzaam zijn bij BCGPA of een door haar ingeschakelde derde voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens  waarvan zij kennis nemen, tenzij enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 

BCGPA treft passende maatregelen om de fysieke en logistieke beveiliging van de persoonsgegevens  adequaat in te richten tegen verlies of aantasting en tegen enige vorm van onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens meebrengen.

 

De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van bedoelde persoonsgegevens  en informatie te voorkomen. BCGPA legt de maatregelen schriftelijk vast, zorgt er voor dat deze state-of-the-art zijn en blijven en waarborgt dat de beveiliging zoals bedoeld in dit artikellid voldoet aan de beveiligingseisen op grond van de AVG.

 

Indien BCGPA enige vorm van (pogingen tot / dreigende) onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens  signaleert dan wel verlies van persoonsgegevens, zal zij de Betrokkene hierover inlichten en op eigen initiatief alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om de persoonsgegevens  te revindiceren en verdere onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking te voorkomen of te beperken.

 

Bij het plaatsvinden van een incident dat valt onder de Meldplicht Datalekken zoals bedoeld artikel 33 en 34 AVG, meldt BCGPA dit, na kennisneming van het incident, aan het Betrokkene. BCGPA houdt Betrokkene op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het incident en verleent volledige medewerking voor het eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, worden de persoonsgegevens die BCGPA verwerkt te allen tijde opgeslagen in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Indien BCGPA gegevens daarbuiten wenst te verwerken, zal BCGPA hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan Betrokkene, en alleen voor zover dat land een passend beschermingsniveau in de zin van de AVG kan bieden. In dat verzoek zal BCGPA opgave doen van de landen waar de eventuele verwerking c.q. opslag na schriftelijke toestemming van Betrokkene plaats zal vinden.

 

Betrokkene geeft BCGPA algemene toestemming delen van de Verwerking uit te besteden aan sub bewerkers, onder de voorwaarde dat BCGPA met deze ander schriftelijk is overeengekomen dat BCGPA in staat wordt gesteld om de bepalingen in deze voorwaarden na te leven. Betrokkene heeft het recht om op redelijke gronden bezwaar te maken tegen het toevoegen of vervangen van sub bewerkers door BCGPA.

 

Bij beëindiging van deelname aan BCGPA om welke reden ook, zal BCGPA ervoor zorgdragen dat de persoonsgegevens 3 maanden na beëindiging van de deelname uit al haar systemen zijn verwijderd.

 

1. Gegevensverzameling 


Bij gebruik van de ‘Website(s)’ (via desktop, tablet of smartphone) wordt u doorgeleidt naar een website die cookies gebruikt. Bij het gebruik van de ‘Website(s)’ kunt u aangeven dat u geen cookies accepteert. De ‘Website(s)’ van  BCGPA maken echter geen gebruik van cookies die persoonsgegevens verzamelen.

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

a. Rechtstreeks van u. 
Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft op de ‘Website(s)’ , een account creëert, meedoet aan online vraag, de bestand downloadt, een reactie via BCGPA plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of anderszins contact opneemt met BCGPA.

b. Door uw gebruik van onze ‘Website(s)’.
U kunt onze ‘Website(s)’ bekijken en gebruiken via een desktop, tablet, telefoon of ander toestel. Wij maken op onze ‘Website(s)’gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.

c.Van derden. 
Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze ‘Website(s)’ een geïntegreerde social mediafunctie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op onze ‘Website(s)’ kunnen door u op de social media platformen worden geplaatst.

 


 2. Gegevens die wij over u kunnen bewaren 


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden: 

a. Uw contact- en accountgegevens. 
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, bedrijf, land waarin u woont, voorkeurstaal) wanneer u deelneemt aan BCGPA, een account creëert en/of deelneemt aan interactie via onze ‘Website(s)’.

b. Uw betalings- en factuurgegevens. 
Wij bewaren voor het afhandelen van uw afgenomen dienstverlening de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens.

c. Door u online geplaatste gegevens. 
Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u via onze de ‘Website(s)’ van BCGPA of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben. Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, 'taggen' en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is).

 

U begrijpt dat wij en anderen uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u via de ‘Website(s)’ van BCGPA of social media functies hebt geplaatst. Bij gebruik van de ‘Website(s)’ kan BCGPA echter geen verantwoordelijkheid nemen voor het verder gebruik van de derden van uw persoonsgegevens als u informatie of anderszins uw persoonsgegevens rechtstreeks deelt met die derden.

 

 

3. Gegevens over uw voorkeuren 

Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete onderdelen van onze ‘Website(s)’ of waarnaar u informeert. Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie. Wanneer u bijvoorbeeld vaker een bepaald onderdeel van onze dienstverlening gebruikt kunnen wij u verdere informatie sturen over dat onderdeel of gerelateerde dienstverlening. Dat zal echter geen informatie of reclame voor dienstverlening zijn van anderen dan BCGPA.

Wij kunnen, wanneer u onze ‘Website(s)’ bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken wat u wel en niet op onze ‘Website(s)’ hebt gedaan en welke onderdelen u bezoekt wanneer u onze ‘Website(s)’ hebt verlaten. 

 

 

4. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken:

a. Om u te voorzien van informatie, accountgegevens en ondersteuning. 
Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie te bevestigen. U kunt gebruik maken van de ‘Website(s)’ en wij verwerken uw verstrekte gegevens om u de diensten van de ‘Website(s)’ te kunnen verlenen.

b. Om u berichten te sturen in verband met uw account en door u gevraagde informatie. 
Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of activiteiten of u (gevraagd en ongevraagd) verzoeken input te leveren in uw account. Daarnaast kunnen we u een e-mail sturen om u te wijzen op een evenement, gebeurtenis of aandachtspunt dat voor u interessant kan zijn op basis van het door u ontvangen informatie en account.

c. Om trends en interesses te signaleren. 
Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons informatieaanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.

d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites. 
Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons relatiebestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze informatieverstrekking, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige informatieverstrekking en om uw ervaring met ons meer te personaliseren

e. Als u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief
Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief via de ‘Website(s)’ van BCGPA mogen wij u nieuwsbrieven sturen.

 

 

5. U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken 


Wanneer u een account creëert of onze ‘Website(s)’ gebruikt, kunnen wij u ook later toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur via het mailadres grandprixassen@gmail.com.
U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden: 

a. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten. Om e-mails of sms-berichten of push berichten uit de ‘Website(s)’ voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap of mail aan grandprixassen@gmail.com.  Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij u nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met u opnemen over uw account.

b. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. 
Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan. Of mail naar grandprixassen@gmail.com.

c. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. 
Ook kunt u ons verzoeken via grandprixassen@gmail.com de gegevens aan te passen of uw persoonsgegevens volledig te verwijderen. 
 

 

 

6. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden:

a. Binnen BCGPA
Wij kunnen al uw gegevens binnen BCGPA delen met alle betrokkenen binnen deze organisatie voor alle in deze policy genoemde doeleinden, maar niet voor andere doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

b. Derden 
Wij delen alleen uw gegevens met een derde, anders dan onder a. als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Zij kunnen op die manier het gedrag van bezoekers analyseren, een betere service en ondersteuning aan bezoekers kunnen bieden. Als zij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan in deze privacy policy beschreven, moet u daar expliciet om toestemming worden gevraagd. Check de privacy policy of voorwaarden van de betreffende derde als u daarnaar wordt verwezen en een platform of site bezoekt of een app downloadt.

c. Derden die door u gevraagde of bestelde goederen en diensten leveren.
Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met derden die goederen en diensten aanbieden die u via onze website hebt bereikt. U zult niet rechtstreeks reclame ontvangen via BCGPA, maar het is mogelijk dat u gewezen wordt op diensten van derden in de ‘Website(s)’, waarbij u via de ‘Website(s)’  rechtstreeks bij derden goederen of diensten kunt bestellen. Check de privacy policy en voorwaarden van de betreffende derde als u daarnaar wordt verwezen en een platform of site bezoekt of een app downloadt.

d. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen. 
Voor zover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die van een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden) en andere strafbare feiten.

We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet en gebruik van websites en apps niet 100% veilig is. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze ‘Website(s)’ volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden. 

 

Cookie beleid BCGPA

Via onze ‘Website(s)’ worden slechts statistische cookies geplaatst. Het betreffen de ‘Website(s)’ van BCGPA. Er worden binnen de ‘Website(s)’ van BCGPA geen cookies gebruikt die persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen en waarom.

 

Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma's starten of virussen verspreiden. Cookies worden vooral op websites geplaatst.

Als u via de ‘Website(s)’ van BCGPA op een website komt waarbij u ‘buiten’ de ‘Website(s)’ van BCGPA terecht komt kunnen daar cookies worden gebruikt. Deze geplaatste cookies worden buiten de verantwoordelijkheid van BCGPA geplaatst. Check de toepasselijke cookie policy van de betreffende website(s).

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen.

 

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser op uw desktop, tablet of smartphone zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser.

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit beperkt het gebruik van de website echter niet.

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

 


Uw rechten

Elke Betrokkene heeft het recht op inzage in de opgeslagen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 15 AVG, het recht op rectificatie als bedoeld in artikel 16 AVG, het recht op gegevenswissing als bedoeld in artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking als bedoeld in artikel 18 AVG en het recht op het verkrijgen van kopie van de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm als bedoel in artikel 20 AVG, en heeft het recht die gegevens aan een andere over te dragen.

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan grandprixassen@gmail.com.

U hebt het recht BCGPA te verzoeken u inzage te verlenen in uw - door BCGPA als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG verwerkte - persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan grandprixassen@gmail.com

Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken neem dan contact met ons op via grandprixassen@gmail.com.

Alle verzoeken om informatie aan grandprixassen@gmail.com dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij wij de identiteit van de verzoeker mogen verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.

Indien u vragen of klachten hebt over deze privacy policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op grandprixassen@gmail.com.